Kassa

Tilaajataso Muuta

Olet valinnut Specials jäsenyyden.

Tämän jäsenyystason hinta on 0.00€ nyt.

Onko sinulla alennuskoodia? Paina tästä tai alta syöttääksesi alennuskoodin.


Luo käyttäjätili Onko sinulla jo tili? Kirjaudu sisään täältä

JÄTÄ TYHJÄKSI

Tietosuojaseloste

Vege Vibes oy 2020

REKISTERIN NIMI

Onlinejooga.fi rekisteri koostuen seuraavista osista:
- asiakasrekisteri - kuluttajat ja yritykset (tavaroita ja palveluita ostaneet)
- asiakasrekisteri - jälleenmyyjät
- uutiskirjeiden, kutsujen ja tiedotteiden lähetysrekisteri
- työnhakijat

REKISTERIN PITÄJÄ
OHMYGOODNESS, Vege Vibes Oy, Vaasankatu 14, 00500 Helsinki, www.ohmygoodness.fi

REKISTERIN VASTUUHENKILÖ
Vastuuhenkilönä toimii Johannes Laine. Vastuuhenkilön tehtäviin kuuluu huolehtia,
että rekisterijärjestelmää käytetään asianmukaisesti, mm: tarkistaa käyttöoikeudet säännöllisesti
(vähintään kerran puolessa vuodessa), huolehtia tietojärjestelmän tietosuojauksesta, huolehtia,
että järjestelmän käyttö ohjeistetaan ja että käyttäjille järjestetään riittävä koulutus.

REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ
Rekisteriasioita hoitava henkilö on  Johannes Laine. Rekisterin hoitajan tehtävänä
on toteuttaa käyttöoikeudet niiden myöntämisen jälkeen, antaa tarkempia tietoja rekisteristä sekä
rekisteröidyn oikeudesta saada tarkistaa ja oikaista itseään koskevia tietoja.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS
Järjestelmän tarkoitus on pitää rekisteriä OHMYGOODNESS:in asiakkaista ja
yhteistyökumppaneista (yrityksistä, yhteisöistä ja yksityisistä henkilöistä) asiakassuhteiden ja/tai
yhteistyösuhteiden hoitamiseksi. Rekisteriä käytetään palveluiden tuottamiseen sekä palveluiden
ja tuotteiden toimittamiseen asiakkaille. Tietoja käytetään OHMYGOODNESS:in
markkinointiviestinnän kohdistamiseen asiakkaille ja yhteistyökumppaneille luovuttamatta
henkilötietoja ulkopuoliselle taholle. Lisäksi rekisteri tukee tilastointia.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Tietosisältö koostuu seuraavista tiedoista:
- etu- ja sukunimet
- titteli
- yrityksen nimi / yhteisön nimi (ja osasto)
- profilointitiedot (luokittelu, esim. yrityksen toimiala)
- ryhmittelytiedot (esim. postitusryhmät)
- osoitetiedot
- puhelin-, faksi-, matkapuhelinnumerot
- laskutustiedot
- sähköpostiosoitteet
- internet-osoitteet
- yhteydenottojen kieli
- tilaushistoria
- mahdolliset postituskiellot (sähköposti ja posti)
- työhakemuksen tiedot
- liitetiedostojen sisältämät tiedot
- muut lomakkeilla annetut lisätiedot

Rekisteri jakautuu useampaan osaan ja kaikissa osissa ei ole kaikkia edellä mainittuja
tietosisältöjä.

REKISTERIN SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Tiedot saadaan suoraan asiakkailta; yrityksiltä, yhteisöiltä ja yksityisiltä henkilöiltä. Yritysten
kohdalla tietojen lähteenä voi olla myös yrityksen julkiset www-sivut.

SÄÄNNÖNMUKAISET HENKILÖTIETOJEN LUOVUTUKSET
Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille muutoin kuin voimassaolevan
lainsäädännön sallimissa tai velvoittamissa rajoissa. Henkilötietoja tallennetaan Euroopan
unionin alueella sijaitsevien palvelinkeskusten lisäksi mahdollisesti myös muualla maailmassa
sijaitseviin palvelinkeskuksiin. Palveluntarjoajien ja muiden tietojenkäsittelijöiden kanssa on
voimassa henkilötietojen käsittelyä rajoittavat sopimukset, joissa palveluntarjoajat vahvistavat
noudattavansa Euroopan Unionin yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR).
Vege Vibes oy 2020

REKISTERIN KÄYTTÖ
Rekisteriä käyttää OHMYGOODNESS:in henkilökunta. Tietojen
rekisteröinnistä ja päivityksistä vastaa oma henkilöstö. Rekisterin käyttäminen edellyttää
henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa. Käyttöoikeus päättyy henkilön siirtyessä pois
niistä tehtävistä, joita varten hänelle on myönnetty käyttöoikeus.

REKISTERIN YHDISTÄMINEN MUIHIN HENKILÖREKISTEREIHIN
Asiakasrekisteri on vain OHMYGOODNESS:in käyttöön suunniteltu rekisteri.
Päivittäminen tapahtuu asiakkaan antamien tietojen tai julkisesti saatavilla olevien tietojen
(esim. www-sivustot) perusteella.

REKISTERIN SUOJAAMINEN
Rekisteriin sisältyvät tiedot ovat vain OHMYGOODNESS:in käytössä.
Rekisteriin ei kirjata henkilötunnuksia. Rekisteriin pääseminen edellyttää henkilökohtaista
käyttöoikeutta. Käyttöoikeus päättyy henkilön siirtyessä pois niistä tehtävistä, joita varten
hänelle on myönnetty käyttöoikeus. Rekisteri toimii OHMYGOODNESS:in palveluntarjoajan ulkopuolisilla palvelimilla, joihin on pääsy ainoastaan teknisellä
ylläpitohenkilöstöllä. Palvelimet sijaitsevat ympäri vuorokauden vartioidussa ja palosuojatussa
palvelintilassa. Rekisterin tiedot varmuuskopioidaan automaattisesti säännöllisin väliajoin.

HENKILÖREKISTERIN JA REKISTERITIETOJEN SÄILYTYS, ARKISTOINTI JA
HÄVITTÄMINEN
OHMYGOODNESS säilyttää tietojärjestelmään tallennettuja tietoja
sähköisesti ja tarvittaessa manuaalisesti. Tietoja ei erikseen arkistoida. Asiakastietoja
säilytetään tietokannassa. Tietovarastossa tiedot säilytetään toiminnan kannalta tarpeellisen
ajan. Manuaalinen aineiston hävittäminen tapahtuu tarvittaessa.

REKISTERÖIDYN INFORMOINTI
Rekisteröinnin yhteydessä henkilölle annetaan tieto siitä, että häntä koskevia henkilötietoja
rekisteröidään asiakasrekisterijärjestelmään. Tietojen tallentamisen yhteydessä tallennetaan
myös vahvistus siitä, että käyttäjä on tutustunut OHMYGOODNESS:in rekisteriselosteeseen. Järjestelmää koskeva rekisteriseloste on nähtävillä OHMYGOODNESS:in verkkosivustolla.

TARKASTUSOIKEUS JA TIETOJEN KORJAAMINEN TAI POISTAMINEN
Rekisteröity voi esittää pyynnön rekisteritietojensa tarkistamiseen tai pyytää niiden
poistamista. Yrityksien tiedot tarkistetaan tarvittaessa kaupparekisteristä tai julkisilta
verkkosivustoilta. Henkilö tai yritys voi esittää kirjallisesti tietojensa korjaamista tai poistamista
rekisterin hoitajalle tai rekisterin vastuuhenkilölle. Pyynnön voi tehdä sähköpostitse
hello@ohmygoodness.fi. Tietojen tarkistus tai poisto toteutetaan viipymättä. Rekisteriin ei
sisälly sellaisia tietoja, joiden osalta tarkastusoikeutta ei voida toteuttaa.

KIELTO-OIKEUS
Rekisteristä ei luovuteta tietoja ilman rekisteröidyn lupaa.

REKISTERIHALLINTO
Toimitusjohtaja Johannes Laine käyttää rekisterinpitäjänä rekisteriä koskevaa päätösvaltaa.
Laine päättää:
- rekisterin kuvauksen ja rekisteriselosteen laatimisesta
- rekisterin käytöstä, tietosisällön ja käyttötarkoituksen määrittelystä, käyttöoikeuksien
myöntämisestä, rekisteröidyn informoinnista ja tarkastusoikeuden toteuttamisesta, tiedon
korjaamisesta sekä tietojen luovuttamisesta
- rekisterin järjestelmäteknisestä ylläpidosta
- rekisterin suojaamisesta ja tietoturvan järjestämisestä, arkistoinnista ja hävittämisestä
- rekisterin vastuuhenkilön nimeämisestä ja hänen tehtävistään. Rekisteritoimintoja
toteuttavat OHMYGOODNESSin palveluksessa olevat henkilöt.

Seuraavassa esitetään OHMYGOODNESS:in julkisten sivustojen käyttöehdot.

OHMYGOODNESS voi milloin tahansa muuttaa tai päivittää näitä ehtoja ja
muita tämän sivuston tietoja. Sivuston tietojen ei luvata eikä taata olevan oikein, ajantasaisia tai
täydellisiä. OHMYGOODNESS ei vastaa mistään sivustonsa tai niillä esitetyn
materiaalin käytöstä mahdollisesti aiheutuneesta vahingosta.

 

Sivuston käyttäjän ja sisällön jakaminen on ehdottomasti kielletty. Käyttäjätiliä tarkkaillaan automaattisesti ja mikäli väärinkäytöksiä tapahtuu, niin käyttäjätili suljetaan automaattisesti eikä rahoja palauteta. Kaikki sisällön jakaminen on rikos ja väärinkäytöksistä tehdään rikosilmoitus.

Tekijänoikeudet
OHMYGOODNESS:illa  on pääsääntöisesti tekijänoikeus sivuston sisältöön. Tätä
sivustoa tai mitään sen sisällöstä ei saa kopioida, toisintaa, julkaista uudelleen, viedä, lähettää,
jaella eikä käyttää johdannaisteosten laatimiseen ilman OHMYGOODNESS:ilta
etukäteen saatua kirjallista suostumusta. Kaikki väärinkäytökset ilmoitetaan poliisille.

 

Luottamukselliset tiedot
Luottamuksellisia tietoja tai tietoja, joihin jollakin osapuolella on yksinoikeus, ei tule lähettää
OHMYGOODNESS:in sivustojen välityksellä. OHMYGOODNESS:lle lähetettyjä tietoja tai aineistoa ei katsota luottamuksellisiksi, ellei tietojen keruun
yhteydessä toisin ilmoiteta. Tietojen tai aineiston lähettäjän katsotaan myöntävän
OHMYGOODNESS:ille rajoittamattoman ja peruuttamattoman oikeuden
kopioida, toisintaa, julkaista, tallentaa, rekisteröidä, lähettää, julkisesti näyttää, esittää, muokata ja
jaella edelleen aineistoa tai tietoja sekä laatia aineistosta tai tiedoista johdannaisteoksia ja muulla
tavoin vapaasti käyttää aineistoa tai tietoja. OHMYGOODNESS käsittelee
lähettäjän henkilökohtaisia tietoja OHMYGOODNESS:in tietosuojakäytäntöjen ja
EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti (kts. Rekisteriseloste).

Liikesuhteet
Tämä sivusto saattaa sisältää linkkejä tai viittauksia muihin kuin OHMYGOODNESS:in sivustoihin ja resursseihin. OHMYGOODNESS ei anna mitään
lausuntoa, takuuta tai sitoumusta ulkopuolisista sivustoista tai kolmansien osapuolien
resursseista, joihin käyttäjä pääsee tämän sivuston kautta tai joista käyttäjä pääsee tähän
sivustoon. Linkki muuhun kuin OHMYGOODNESS:in sivustoon ei ole osoitus
siitä, että OHMYGOODNESS vastaavat kyseisen sivuston sisällöstä tai käytöstä tai
tukee sen omistajaa. OHMYGOODNESS ei ole osapuoli käyttäjän ja
kolmansien osapuolien välisissä liiketoimissa eikä ole vastuussa niistä siinäkään tapauksessa, että
käyttäjä on saanut tiedon kyseisistä kolmansista osapuolista OHMYGOODNESS:in tai sivustosta tai siirtynyt tällaisten kolmansien osapuolien sivustoille OHMYGOODNESS:in sivustossa olevan linkin välityksellä. Käyttäjä hyväksyy, että OHMYGOODNESS ei vastaa tällaisten ulkoisten sivustojen tai resurssien käytettävyydestä eikä kyseisissä sivustoissa tai resursseissa olevista tai niiden välityksellä saatavista sisällöistä,
palveluista, tuotteista tai muista aineistoista. Linkin muodostaminen tähän sivustoon
Kaikkiin tähän sivustoon johtaviin linkkeihin on saatava kirjallinen hyväksyntä
OHMYGOODNESS:ilta. Hyväksyntää ei kuitenkaan tarvitse hankkia, jos linkki ja
sen aktivoimat sivut eivät (a) luo kehystä minkään tämän sivuston sivun ympärille tai käytä muita
tekniikoita, jotka jollakin tavalla muuttavat tämän sivuston sisällön ulkoasua tai esitystapaa; (b)
esitä käyttäjän ja OHMYGOODNESS:in välistä suhdetta virheellisesti; (c) ole
tulkittavissa siten, että käyttäjällä tai tämän sivustolla, palvelulla tai tuotteilla on
OHMYGOODNESS:in hyväksyntä tai tuki. Tähän sivustoon johtavan linkin
muodostusoikeuden ehtona on lisäksi se, että käyttäjä hyväksyy OHMYGOODNESS:in oikeuden lopettaa käyttäjän oikeus muodostaa linkki tähän sivustoon milloin tahansa oman harkintansa mukaan. Käyttäjä sitoutuu poistamaan kaikki tähän sivustoon johtavat linkit ja
lopettamaan OHMYGOODNESS:in tavaramerkkien käytön heti, kun linkin muodostusoikeus on menetetty.
Sivuston turvallisuus ja yksityisyyden suoja OHMYGOODNESS:in sivustoilla kerätään automaattisesti joitakin alla kuvattuja
tietoja kävijöistä. OHMYGOODNESS ei myy tai muuten luovuta kerättyjä
tietoja ulkopuolisille tahoille.

Evästeet
Sivustoillamme käytetään evästeitä (cookies) käyttäjäistunnon ylläpitämiseksi. Teknisiin evästeisiin
ei kerätä eikä tallenneta käyttäjän henkilötietoja. Sivuja voi käyttää myös ilman evästeitä, mutta
tällöin jotkin toiminnot eivät välttämättä ole käytettävissä.

Palvelintilastot
Tilastointitarkoituksia varten kerätään palvelimen lokitietoja, joista käyvät ilmi mm. kävijän IPosoite, domain-nimi, käytetty selain ja selainversio, käyttöjärjestelmä, vierailun päivämäärä ja kellonaika sekä url-osoite josta kävijä on tullut sivustolle ja millä alasivuilla kävijä on käynyt. Edellä
mainittuja palvelimen lokitietoja kerätään pelkästään tilastointitarkoituksiin ja sivuston kehittämiseen. Kerätyt tiedot säilytetään turvallisesti käyttöpalveluja tuottavan 3. yrityksen palvelimilla. Tietoihin pääsevät käsiksi vain palvelua ylläpitävät henkilöt OHMYGOODNESS:issa ja sivustoa kehittävissä yrityksissä.

Lomakkeet ja asiointi, suojaus

Sivustoillamme tarjotaan lomakkeita ja erilaisia palveluita (mm. verkkokauppa,
yhteydenottolomakkeet). Yhteys verkkokauppaostoksia tehdessä on SSL-suojattu. Suojauksen
tarkoituksena on estää muita näkemästä sivustolla käsiteltyjä tietoja.

Sivuston toiminta
OHMYGOODNESS ei erikseen takaa sivuston tai palveluiden toimintaa tai
saatavuutta.